h

College en coalitie zeer sociaal

5 december 2006

College en coalitie zeer sociaal

In Brabants Centrum van vorige week verwijt Balans het college geen sociaal gezicht te hebben. Bovendien wordt gesteld dat in de coalitie twee partijen het beleid bepalen (PvdA/Groen Links en Combinatie 95) en dat de andere twee coalitiepartijen (CDA en SP) als bijwagen zouden fungeren. Balans slaat hier de plank helemaal mis en dat vraagt om een reactie.

Dat het college te weinig aandacht zou hebben voor de sociale paragraaf wordt ‘onderbouwd’ door te wijzen op de afwijzing van het college en de coalitie van het voorstel van Balans om geld voor natuurprojecten te benutten voor sociaal-maatschappelijke doeleinden. Dit is echter een slechte onderbouwing, want dat geld was geoormerkt voor alleen natuurdoeleinden en kon dus niet anders besteed worden. Bovendien: investeren in groen is ook sociaal-maatschappelijk van belang. Onderzoek wijst immers uit dat een groene leefomgeving goed is voor het welbevinden en de gezondheid van mensen en de leefbaarheid van de samenleving.

Anders dan Balans beweert hebben college en coalitie juist veel aandacht voor en veel geld over voor een goed sociaal beleid en ik zal dat met argumenten en feiten onderbouwen. In de onderhandelingen over het beleidsprogramma heeft de SP vooral gehamerd op een goed sociaal beleid, met name het opkomen voor kwetsbare groepen als zieken, gehandicapten, ouderen en achterstandskinderen en het bestrijden van armoede en uitsluiting. Deze aspecten zijn in het beleidsprogramma in ruime mate aanwezig. Zonder te overdrijven durf ik te stellen dat het beleidsprogramma 2006-2010 het meest sociale beleidsprogramma is uit de Boxtelse politieke geschiedenis.

Bovendien heeft het college in de afgelopen paar maanden bewezen op sociaal gebied zeer voortvarend te werk te gaan. Enkele voorbeelden.
- Er is 50.000 euro provinciale subsidie binnengehaald voor armoedebestrijding, onder andere om het niet- gebruik van sociale voorzieningen te verminderen en extra maatregelen voor kinderen in armoede.
- Het bedrag van het Welzijnsfonds is verhoogd van 118 naar 150 euro per persoon per jaar en er
is meer keuzevrijheid gekomen om dat bedrag te besteden. Dat is met name gunstig voor gezinnen met
kinderen.
- Ook wordt er hard gewerkt aan het opzetten van een sociaal netwerk om armoede en probleemsituaties
in een vroeg stadium op te sporen zodat er snel iets aan gedaan kan worden.
- Verder werkt het college mee aan het verstrekken van energiebesparing voor minima. Er worden niet
alleen spaarlampen afgegeven, mensen krijgen daarnaast thuis een gratis advies over verdere
besparingsmogelijkheden. Werk op maat dus.
- Op het gebied van sport is een rijkssubsidie van 400 duizend euro binnengehaald en investeert het
college eenzelfde bedrag in twee projecten die gericht zijn op een sport- en beweegprogramma voor
jongeren tussen de 4 en 19 jaar. Hierbij wordt sport ingezet als middel om achterstanden van jongeren
aan te pakken.
- Ook heeft het college een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten, waardoor vrijwilligers gratis
verzekerd zijn. Inclusief de mensen die mantelzorg verlenen.
- Met betrekking tot zorgvoorzieningen is in het beleidsprogramma opgenomen dat de WMO zo
ruimhartig mogelijk toegepast dient te worden. Het beleid is er op gericht dat de hulpbehoevenden,
ondanks de rijksbezuinigingen, er de komende jaren niet op achteruit gaan. Zo kunnen de mensen
bijvoorbeeld hun huidige thuiszorger behouden en kunnen mensen met een laag inkomen hun eigen
bijdrage terug blijven vragen zoals nu het geval is. Om de WMO zo verantwoord en sociaal mogelijk uit
te voeren heeft het college drie nieuwe medewerkers aangesteld.

Me dunkt, Balans hoeft zich geen zorgen te maken over het sociale gehalte van dit college en er zullen nog veel sociale voorstellen aan de raad voorgelegd worden. Uiteraard rekenen we daarbij op de steun van Balans.

De heer van der Zanden beweert verder dat binnen de coalitie PvdA/Groen Links en Combinatie 95 het beleid bepalen en dat CDA en SP er, vrij vertaald, maar wat bijhangen. Ook dit is niet in overeenstemming met de werkelijkheid. Het beleidsprogramma is tot stand gekomen op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect. Alle partijen hebben hun eigen inbreng gehad die ook tot uiting kwam in het beleidsprogramma. Het ging daarbij niet om de grootte van de fracties, maar om visie en de kracht van argumenten. En zo gaat het ook in het college: ieder collegelid heeft een gelijkwaardige stem en er wordt bestuurd op basis van argumenten en collegialiteit. En zo hoort het ook.

Eric van den Broek,
fractievoorzitter SP

U bent hier