h

Evaluatie Wmo positief voor gemeente

23 december 2007

Evaluatie Wmo positief voor gemeente

De Wet maatschappelijke ondersteuning is per 1 januari 2007 van kracht. De gemeente is verantwoordelijk voor de lichtere vormen van hulp en ondersteuning van de Wmo, waaronder de hulp bij het huishouden. SP-wethouder Ger Wouters is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de wet. Er is nu een notitie uitgebracht waarin het beleid en de uitvoering van de Wmo van het afgelopen half jaar wordt geëvalueerd. De algemene conclusie is dat met tevredenheid teruggekeken kan worden op het eerste halfjaar.

De raadscommissie Maatschappelijke Zaken heeft op 3 december via een opiniërende discussie voorstellen ter verbetering gedaan. Ook de Wmo-Adviesraad van de gemeente Boxtel is hierbij nauw betrokken geweest. Naar aanleiding hiervan heeft het college van B&W ingestemd met een aantal wijzigingen die met name de budgethouders hulp bij het huishouden raken.

Uurtarief persoonsgebonden budget naar 15,50
De belangrijkste wijziging is dat het uurtarief van het pgb voor hulp bij het huishouden per 1 januari 2008 15,50 euro per uur zal bedragen, ongeacht het aantal geïndiceerde uren. Voor veel mensen betekent dit een verhoging van het uurtarief en dus een verbetering. Een andere aanpassing is dat de gemeente per 1 januari 2008 een overeenkomst heeft afgesloten met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor de ondersteuning van budgethouders. De mensen die een persoonsgebonden budget ontvangen voor hulp bij het huishouden kunnen voor advies en ondersteuning contact opnemen met de SVB.
SP-raadslid Nick Geerlings is tevreden over deze maatregelen: ‘de SP heeft altijd gepleit voor een sociale uitvoering van de Wmo. Door deze maatregelen wordt dat nog beter gedaan dan voorheen. Dat is gunstig voor kwetsbare groepen zoals ouderen, gehandicapten en chronisch zieken.’

U bent hier