h

SP stelt kritische vragen over grote windmolens

19 september 2017

SP stelt kritische vragen over grote windmolens

Foto: SP

Op 11 juli is in de gemeenteraad de nieuwe duurzaamheidsvisie vastgesteld waarin is opgenomen dat Boxtel er naar streeft om in 2030 energieneutraal te worden. Daarbij zijn een groot aantal zaken benoemd om dat voor elkaar te gaan krijgen: Een verhoogde inzet op de mogelijkheden van energiebesparing en al bestaande energiebronnen zoals zonne-energie en de mogelijkheden van bijvoorbeeld biomassa, restwarmte en omgevingswarmte. Een andere mogelijk belangrijke bron gaat windenergie worden. Over de mogelijke inzet van grote windmolens heeft de SP-fractie een aantal kritische vragen gesteld. 

Schaalgrootte windturbines

In 2009 heeft de SP bij monde van (toen nog) fractievoorzitter Eric van den Broek al vraagtekens gezet bij het idee om mega-windturbines te plaatsen in verband met het ontsierende karakter in de kleinschalige karakter van het Boxtelse landschap. In de loop van de jaren die daarop volgden nam het aantal meldingen van gevolgen van (groter wordende) windmolens hand over hand toe. Een aantal voorbeelden daarvan zijn vogels die in botsing komen met de molens, gezondheidsproblemen van omwonenden (het "Wind Turbine Syndrome") en veranderende klimaatomstandigheden rond de molens ten gevolge van de vermenging van hoge en lagere luchtlagen. Een aantal bronnen die daarop wijzen zijn o.a. terug te vinden op: http://burenvanlageweide.nl/haalbaarheid/wind-turbine-syndrome , http://www.guldenlijn.nl/html/tegenstand.html en  http://www.wattisduurzaam.nl/2136/energie-opwekken/wind/overzicht-windenergie-de-voord-en-nadelen-van-energie-uit-wind/.
De SP-fractie heeft daarom gevraagd om een grondig onderzoek naar de gevolgen voor mens, landschap en natuur van grote windturbines. 

Draagvlak

Grootschalige energieprojecten leveren vaak weerstand op bij omwonenden. Dat is ongetwijfeld mede het gevolg van het feit dat de voordelen ten gunste komen van energiebedrijven en een enkele grondbezitter, terwijl de lasten (bijvoorbeeld subsidies) en risico`s veelal bij de maatschappij en/of omwonenden worden neergelegd, waarbij de grip van de maatschappij op de ontwikkelingen wordt verloren. In verband daarmee heeft de SP gevraagd om een onderzoek teneinde het bredere draagvlak groter te maken.

SP-raadslid Rinze van der Veen: Het is dringend nodig dat er een grondig onderzoek komt naar de gevolgen van windenergie en hoe de voordelen daarvan zo goed mogelijk bij de burger terecht kunnen komen. Wellicht dat het een optie is om daarbij ook eens te kijken naar de mogelijkheden op dat gebied zoals benoemd in het rapport van de SP in de provincie Groningen. (https://provinciegroningen.sp.nl/sites/provinciegroningen.sp.nl/files/attachments/energiedemocratie_voor_groningen_csk.pdf)

Reactie toevoegen

U bent hier