h

SP doet voorstellen voor het betrekken van burgers bij energiemaatregelen

9 maart 2020

SP doet voorstellen voor het betrekken van burgers bij energiemaatregelen

In een brief aan het college van B. en W. doet SP-raadslid Frans Sannen voorstellen voor het betrekken van zoveel mogelijk burgers bij de energiediscussie en het stimuleren van plaatsing van zonnepanelen op gebouwen. Samen met vormen van lokaal eigenaarschap zijn dit mogelijkheden om het draagvlak voor energiemaatregelen onder de bevolking te vergroten.

Regionale Energie Strategie (RES)
In het kader van het Nationaal Klimaatakkoord (in 2030 een CO2-reductie ten opzichte van 1990 van 49%) moet de regio Noordoost Brabant een RES opstellen met betrekking tot de onderwerpen Elektriciteit en Bebouwde Omgeving. Op 23 maart wordt de strategie (eindbod) bekend gemaakt. De SP-fractie wil daar haar steentje aan bijdragen en heeft voorstellen gedaan en vragen gesteld aan het college.

Betrekken van burgers
De SP-fractie doet voorstellen om ook de 'gewone burger' te betrekken bij de energiediscussie. Onze ervaring is dat er op inspraakmomenten bij het thema energie/duurzaamheid vaak dezelfde personen en belangengroepen aanwezig zijn. Voor het draagvlak is dit een slechte zaak. Frans Sannen: 'Zaken als wel of geen windmolens en waar komen die te staan, de impact van energiemaatregelen op gezinnen of het ambitieniveau van het lokale energiebeleid hebben zo'n grote invloed dat brede inspraak nodig is om een breed draagvlak te krijgen. Daarom doen wij het college enkele suggesties aan de hand om zoveel mogelijk burgers te betrekken, zodat bijvoorbeeld ook allochtonen, klimaatsceptici en burgers met weinig geld bereikt worden. Ook het betrekken van concrete thema's als energiebesparing en woningisolatie zal een grotere betrokkenheid te weeg brengen.'

Enquête en huiskamerbijeenkomsten
Dat kan onder andere door het houden van laagdrempelige huiskamerbijeenkomsten, naar het voorbeeld van wethouder Van den Broek die succesvolle huiskamerbijeenkomsten organiseerde in het kader van de WMO. Ook het houden van een brede representatieve enquête over energiemaatregelen onder de bevolking is een goed instrument om de mening van alle burgers te peilen. Dat kan een papieren of digitale enquête zijn. Deze kunnen gecombineerd worden met een aantal momenten waarop de mensen op straat benaderd worden, zoals dat eerder is gebeurd bij thema's als burgerinitiatieven en het subsidiebeleid.   

Zonnepanelen

Frans Sannen: 'In 2019 lagen er in de bebouwde kom van Boxtel op 19% van de daken zonnepanelen. Wij vinden dat dit in 2030 minimaal 80% moet zijn. Voor mensen met een smalle beurs moet het ook mogelijk gemaakt worden om zonnepanelen aan te schaffen. De plaatsing van meer zonnepanelen leidt tot meer betrokkenheid van burgers bij de klimaatdiscussie.' 

Lokaal eigenaarschap
Bij het ontstaan van initiatieven gaan allerlei vormen van eigenaarschap ontstaan. Bijvoorbeeld bij deelauto's, warmtenetten, grote warmtewisselaars en opslag van energie in de wijk of in elektrische auto's. De SP-fractie vraagt zich af of sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties voorrang krijgen bij inpassing op het stroomnet. Bij al deze vormen van eigenaarschap kunnen burgers voordeel behalen en dat zal de betrokkenheid en het draagvlak vergroten.

Reactie toevoegen

U bent hier