h

Volop inspraak over energiemaatregelen

2 april 2020

Volop inspraak over energiemaatregelen

Foto: SP

In antwoord op vragen van de SP-fractie antwoordt het college van B&W dat er alles aan gedaan wordt om zoveel mogelijk burgers te betrekken en inspraak te geven bij concrete lokale energiemaatregelen zoals windmolens en zonnevelden. Daarbij worden ook suggesties van de SP overwogen, zoals een representatieve enquête en huiskamerbijeenkomsten. Raadslid Frans Sannen heeft vertrouwen in de aanpak van de gemeente.

Brede lokale inspraak
Het college antwoordt dat de opgave voor burgers pas echt concreet en uitdagend wordt bij concrete maatregelen voor energiebesparing en het opwekken van hernieuwbare elektriciteit en warmte. Wil Boxtel voldoen aan de doelen die in het Nationaal Klimaatakkoord zijn gesteld, dan moeten er vier tot vijf windmolens gebouwd worden. Of er moet 43 hectare aan zonnepanelen aangebracht worden, dat is een omvang van zo'n twintig voetbalvelden. Ook zijn combinaties van beide duurzaamheidsmaatregelen mogelijk. Boxtel heeft echter een grotere ambitie: de gemeenteraad koos ervoor om al over tien jaar volledig energieneutraal te zijn. Dan zijn aanvullende maatregelen nodig. De SP wil dat alle burgers inspraak krijgen, ook mensen die klimaatverandering niet zo'n probleem vinden, allochtonen (die vaak moeilijk te bereiken zijn) en mensen met een smalle beurs. Het college heeft toegezegd om hiervoor zijn best te gaan doen en wil allerlei technieken inzetten voor een goede betrokkenheid en inspraak. Het college wil ook overwegen om twee voorstellen van de SP in te zetten, namelijk een representatieve enquête en huiskamerbijeenkomsten zodat mensen op een laagdrempelige manier kunnen meepraten. Ook moet het bijvoorbeeld mogelijk zijn dat omwonenden eigenaar kunnen worden van windmolens of daarvan profiteren, hetgeen de betrokkenheid alleen maar zal vergroten. 

Financiering en subsidiemogelijkheden
Burgers kunnen gebruik maken van verschillende subsidiemogelijkheden en ze kunnen geholpen worden door het regionale duurzaamheidsloket. Op verzoek komen adviseurs naar de huiskamers van inwoners en wordt samen gekeken naar de kosten en baten van verduurzamingsmaatregelen in de woning. Zij leggen uit wat financieel zinvolle maatregelen zijn, hoe ze die gunstig samen kunnen inkopen en welke subsidies en financieringen hiervoor beschikbaar zijn. Mensen kunnen ook gebruik maken van een duurzaamheidslening. 

SP-raadslid Frans Sannen: “Ik ben tevreden over het antwoord van het college. Zoveel mogelijk mensen moeten inspraak krijgen en het moet voor gewone mensen betaalbaar zijn. Ook diverse vormen van eigenaarschap en financieel voordeel worden bekeken, zodat er meer medewerking en draagvlak zal ontstaan. Kortom: een goede aanpak van de gemeente, dat geeft vertrouwen voor de toekomst.”

Reactie toevoegen

U bent hier