h

SP vraagt aandacht voor het bereiken van allochtone Boxtelaren & nieuw elan in Minderhedenbeleid

14 juni 2020

SP vraagt aandacht voor het bereiken van allochtone Boxtelaren & nieuw elan in Minderhedenbeleid

In een brief met vragen en voorstellen hebben fractievoorzitter Dave van de Ven en voormalig SP-raadslid en steunfractielid Hamid Omaïr aandacht gevraagd voor het Boxtelse minderhedenbeleid en het bereik van allochtone Boxtelaren. De SP heeft zorgen bij het huidige minderhedenbeleid en vraagt het gemeentebestuur om met nieuw elan de schouders te zetten onder nieuw beleid. Concreet, met meetbare resultaten en met nieuwe actieve mensen.

In recente discussies over diverse thema’s heeft de SP regelmatig aandacht gevraagd voor het bereik van kwetsbare groepen. Speciale groepen daarbij door de fractie werden genoemd zijn laaggeletterden, mensen met financiële beperkingen (omdat die bijvoorbeeld minder snel geabonneerd zijn op een krant of andere betaalde media) en allochtone Boxtelaren. 

Allochtone Boxtelaren

‘Fractievoorzitter Dave van de Ven hierover: ‘Vaak is het voor mensen in kwetsbare posities, moeilijker om gemeentelijke informatie te lezen of de weg te vinden in de wirwar aan regels. Daardoor is het nietgebruik van voorzieningen binnen die kwetsbare groepen hoger en hebben mensen uit die groepen een grote kans om in een maatschappelijk isolement te raken.’

Recentelijk sprak de SP met verschillende allochtone Boxtelaren en hun belangenorganisaties, en in die contacten werd dit thema steeds als aandachtspunt genoemd. Met name uit de groep eerste en tweede generatie allochtonen.

‘In Boxtel leven ruim 90 nationaliteiten, waarbij hier van oudsher een groot contingent (eerste en tweede generatie) Turken, Marokkanen en Pakistanen wonen. Deze mensen verdienen volgens de SP in de beleidsvorming en participatietrajecten extra aandacht’, zegt steunfractielid Hamid Omaïr over het initiatief.

Veranderende maatschappij en Coronacrisis
Met een landelijke overheid die de afgelopen jaren steeds verder is teruggetreden, een samenleving die steeds meer uitgaat van zelfredzaamheid en burgerinitiatief en daarboven op nog eens de huidige coronacrisis, is het nog veel belangrijker dat iedereen meedoet en iedereen bereikt wordt!!

Aparte doelgroep Kwetsbare Boxtelaren & Nieuw beleid allochtone Boxtelaren
De SP pleit er daarom voor om:

  • In zijn algemeenheid kwetsbare groepen voortdurend als apart benoemde doelgroep in alle beleidsvormingsprocessen mee te nemen, via een aparte paragraaf.
  • Voor wat betreft allochtone Boxtelaren nieuw beleid te formuleren,

Mobiliseren allochtone (groepen) Boxtelaren
De rondgang van de SP langs diverse allochtone Boxtelaren leverde ontzetten veel vragen en thema’s op die in die groepen leven:

  • Hulp bij het invullen van formulieren, de toegang tot gemeentelijke regelingen en het vinden van de weg in de wirwar aan regels en processen.
  • Aandacht voor jongeren, gebrek aan stageplaatsen allochtone jongeren, behoefte aan ontmoeting (overigens voor oud & jong).
  • Aandacht voor taalachterstanden en taalbarrieres.
  • Aandacht voor de positie van allochtone ouderen.
  • Eventuele aparte wensen, zoals de mogelijkheden voor Islamitisch begraven.
  • In zijn algemeenheid het organiseren van activiteiten, gericht op allochtonen & autochtonen (waar de Bazaar een mooi voorbeeld van is, van een grote activiteit die goed functioneert).

Oproep Gemeentebestuur
De SP pleit er in haar brief voor dat de gemeente een initiatief neemt om vertegenwoordigers van belangengroepen allochtonen en individuele burgers te mobiliseren om de behoeftes vanuit die groepen in kaart te brengen. Dat zou wat de SP betreft via verschillende manieren kunnen, via een online platform, als het straks weer mogelijk is met fysieke bijeenkomsten, via persoonlijke gesprekken, via enquetes, via social media, via het jongerenwerk, via de werkgroep Ouder worden in Boxtel en ga zo maar door. De SP biedt in de brief aan om daar zo nodig actief in mee te denken.

Reactie toevoegen

U bent hier