h

SP wil dat College een Sociaal Convenant sluit met VION

14 maart 2021

SP wil dat College een Sociaal Convenant sluit met VION

De SP-fractie vraagt in een brief aan het college van B&W om werk te maken van een Sociaal Convenant met VION. Oud-wethouder Eric van den Broek heeft daarvoor in de vorige bestuursperiode reeds de basis gelegd. Nu is de tijd is rijp voor een concrete uitwerking, aldus van den Broek.

Sociaal Convenant
Een Sociaal Convenant bestaat uit een aantal sociale afspraken tussen de gemeente en bedrijven in het kader van Maatschappelijk Verantwoordelijk Ondernemen (MVO). VION en de gemeente hebben hierover al een aantal gesprekken gevoerd. Van den Broek: “Nu is het tijd om door te pakken en te komen tot concrete afspraken en maatregelen over een zestal benoemd thema's. Het Sociaal Convenant met VION zou als voorbeeld kunnen dienen voor andere bedrijven. Zo'n convenant sluit naadloos aan bij het beleidsprogramma van het nieuwe College dat veel belang hecht aan arbeidstoeleiding en participatie.” 

Toeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij VION
Er zijn bij VION vele soorten werk aanwezig. Onderzoek van de WSD heeft uitgewezen dat het bedrijf geschikt is om mensen met een beperking via re-integratietrajecten in te laten stromen in reguliere banen. Dit leidt er toe dat er minder mensen een beroep hoeven te doen op een uitkering. 

Toeleiding van de speciale doelgroep Statushouders naar banen bij VION
Statushouders hebben een speciale aanpak nodig bij de toeleiding naar arbeid, met name op sociaal-cultureel gebied en het overbruggen van taalbarrières. Een groep Eritree'ers is inmiddels bij het bedrijf werkzaam.

Samenwerking op het gebied van schuldhulpverlening en schuldenbeheersing
Binnen VION bestaat een behoorlijke groep medewerkers met problematische schulden. Via hulpverlening vanuit de gemeente kunnen deze mensen geholpen worden waardoor ze minder snel moeten terugvallen op andere voorzieningen van de gemeente, bijvoorbeeld een uitkering of zorgbehoefte.

Samenwerking op het gebied van arbeidsmigranten
Afspraken rondom de huisvesting van arbeidsmigranten en financiële afspraken met werkgevers maken onderdeel uit van dit Sociaal Convenant. Ook over de kwaliteit van de huisvesting van arbeidsmigranten kunnen derhalve afspraken worden gemaakt.

Samenwerking op het gebied van taalcursussen
Een belangrijke doelstelling in het sociale beleid van de gemeente was de afgelopen jaren de aanpak van laaggeletterdheid via het Taalhuis. Onder andere VION heeft al enkele taaltrajecten georganiseerd, maar de bedoeling is dat dit via het Sociaal Convenant wat meer gestructureerd kan worden georganiseerd, met kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen.

Het organiseren van een aantal MVO-initiatieven in de samenleving
Er kunnen ook afspraken gemaakt worden over het organiseren van MVO-initiatieven, zoals de recentelijke activiteiten die VION richting de Voedselbank heeft ondernomen.

VION is daarnaast ook verantwoordelijk voor haar omgeving
Bovenstaand voorstel op sociaal gebied staat overigens buiten de vele afspraken die in het verleden al gemaakt zijn voor haar andere maatschappelijke verantwoordelijkheden in Boxtel.

SP-fractievoorzitter Van den Broek: “Dan gaat het onder andere over stankoverlast, diervriendelijkheid, milieu-eisen en aspecten van infrastructuur en mobiliteit (bijvoorbeeld vervoersbewegingen). Bij die ontwikkelingen heeft de SP nog steeds grote zorgen en daar hebben wij onlangs samen met PvdA/Groen Links weer vragen over gesteld. Daar komen we ongetwijfeld nog op terug.”

Reactie toevoegen

U bent hier