h

Leerlingenvervoer blijft onrust en vragen oproepen

14 augustus 2013

Leerlingenvervoer blijft onrust en vragen oproepen

De nieuwe beleidsregels in het leerlingenvervoer blijven bij ouders onrust en vragen oproepen. Naar aanleiding van de beantwoording door het college van vragen van SP en D66, heeft de fractie van de SP inmiddels nog een aantal aanvullende vragen. Met name het feit dat de gemeente bij de beoordeling gebruik maakt van een extern medisch adviseur van de MO-groep stuit veel ouders tegen de borst. De SP vraagt zich tevens af wat de toegevoegde waarde van de MO-groep is bovenop de verklaring van ouders zelf, de mening van de school en verklaringen van deskundigen als psychologen of orthopedagogen.

Waarom inzet extern medisch adviseur?
SP-fractievoorzitter Eric van den Broek licht toe dat de reactie van het college juist nieuwe vragen oproept: 'De gemeente stelt in haar reactie op onze vragen dat bijna iedere ouder een verklaring van een psycholoog of orthopedagoog heeft kunnen overleggen. Naar onze mening zijn juist zij, maar ook de school en de ouders, deskundig met betrekking tot wat deze kinderen wel of niet kunnen en welke vorderingen ze maken. Het gaat hier immers om zeer kwetsbare kinderen die een gedragsstoornis hebben (bijvoorbeeld adhd, autisme, Gilles de la Tourette, ziekte van Duchenne) die meer met hun psyche te maken heeft dan met lichamelijke of verstandelijke gebreken. In dit verband is het natuurlijk uiterst vreemd dat de gemeente voor 24 leerlingen medisch advies opgevraagd heeft bij extern adviseur MO-Zaak. Waarom is de analyse van gedragsdeskundigen als psychologen en orthopedagogen hier niet voldoende? Enkele ouders hebben van MO-artsen te horen gekregen dat de rapportages van gedragsdeskundigen zo duidelijk zijn, dat zij zich afvragen waarom de gemeente MO-Zaak ingeschakeld heeft. Temeer, omdat deze artsen de kinderen niet kennen en volgens ouders alleen mogen onderzoeken wat hun motorische, zintuiglijke en verstandelijke beperkingen zijn en de psychische beperkingen buiten beschouwing moeten laten.'

Medische verklaring verplicht of vrijwillig?
In de Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Boxtel staat bovendien onder 3.1 te lezen dat ouders een medische verklaring mee moeten sturen. Zo is het ook gecommuniceerd naar ouders toe. Van wie die medische verklaring moet komen, staat er niet bij vermeld. Ook hierover is onduidelijkheid.

'Ouders hebben contact gezocht met de artsen van hun kinderen, maar kregen later te horen dat een medische verklaring niet door de behandelende arts gegeven mag worden, maar alleen door een onafhankelijke arts. In het gesprek van een aantal ouders met de wethouder en een beleidsmedewerker, zou deze laatste gezegd hebben dat het overleggen van een medische verklaring vrijwillig en niet verplicht is', zegt Eric van den Broek in een toelichting.

De SP heeft in een vandaag gestuurde brief om opheldering gevraagd. De fractie heeft vorige week al aangekondigd een debat te willen over de problemen in het leerlingenvervoer.

Brief aan College van B&W met aanvullende vragen over leerlingenvervoer.

 

U bent hier