h

SP tevreden met uitkomsten verkeersdebat

17 december 2008

SP tevreden met uitkomsten verkeersdebat

Gisteren heeft in de Boxtelse Gemeenteraad de finale discussie over het GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan) plaatsgevonden. De SP plaatst de verkeersdiscussie al jarenlang in het licht van een betere leefbaarheid van alle Boxtelse wijken. De voorgestelde maatregelen in het GVVP werden in overgrote meerderheid door de Gemeenteraad aangenomen. De plannen voor een Westelijke parallelweg A2 nabij wijk Oost werden mede op aandringen van de SP-fractie aangevuld met een extra onderzoek naar de leefbaarheid.

In het soms verhitte raadsdebat werd vooral gesproken over de al jarenlang bekende verkeersknelpunten. De discussie ging over het wel of niet sluiten van de dubbele overweg, een Noordelijke ontsluiting van Ladonk en wel of geen volwaardige Noordelijke ontsluitingsweg, verbreding van de Keulsebaan om de Zuidelijke ontsluiting van Ladonk te verbeteren en een aansluiting op de A2 om de verkeersdruk op de Noord/Zuid-as en de Boxtelse kern te verminderen.

Openbaar vervoer
De Boxtelse SP-fractie voegde daar bij monde van fractievoorzitter Eric van den Broek nog een element over het openbaar vervoer aan toe: 'De discussie spitst zich véél te veel toe op louter de autobewegingen. Met het station Boxtel als belangrijk treinverkeerknooppunt liggen er in Boxtel kansen om het openbaar vervoer op te waarderen. Eerder hebben wij al plannen ontwikkeld voor een fijnmaziger busvervoer netwerk, met meer buurtbussen die aantakken op het treinverkeer en het regionale busvervoer.'

Fractievoorzitter Van den Broek gaf in de discussie aan zich goed te kunnen vinden in de meeste van de voorgestelde maatregelen. Veel van die maatregelen zijn in de afgelopen tien jaar al door de SP naar voren gebracht, waarbij door de Boxtelse SP-fractie altijd is gehamerd op de haalbaarheid van plannen. Hij bracht daarbij in herinnering dat de verkeersdiscussie nu al tientallen jaren wordt gevoerd en de afgelopen tien, vijftien jaar vooral is gefrustreerd door besluiteloosheid en onmin in de toenmalige College's en coalities en riep daarbij op om nu eens te komen tot besluiten en duidelijkheid voor de mensen in Boxtel.'

Noordelijke ontsluiting
Eric van den Broek veegde in het debat de vloer aan met de oppositiepartijen die allemaal een volwaardige Noordelijke ontsluitingsweg in het GVVP willen opnemen: 'Waar moet die weg dan komen te liggen? Haaren wil niet meewerken, het gebied tussen Ladonk en de A2 aan de Noordkant is kwetsbaar en we hebben daar te maken met bovenliggend beleid vanuit de overheid, we hebben daar dus niks over te vertellen, een aantasting van Sparrenrijk is onaanvaardbaar en aanlussen richting de Parkweg en de Halderheiweg is vanuit de oppositie zélf niet bespreekbaar. Daarbij geven verkeerstellingen uit dat een volwaardige Noordelijke ontsluiting geen positieve invloed heeft op de leefbaarheid van wijken en slechts door een paar honderd auto's per dag gebruikt zal gaan worden. Wat is dan de reden om te pleiten voor zo'n dure weg? Die miljoenen kunnen beter besteed worden aan sociaal maatschappelijke doeleinden.'

De SP-fractievoorzitter stelde dat de betreffende partijen de Boxtelse mensen een 'fopspeen' voorhouden door te blijven pleiten voor de Noordelijke ontsluitingsweg: 'Die weg is niet haalbaar en niet betaalbaar. Politieke partijen hebben ook een rol om mensen op een juiste manier voor te lichten. Dat gebeurt hier niet. Mensen wordt een fopspeen voorgehouden, door de demagogische benadering van de oppositiepartijen die pleiten voor een volwaardige Noordelijke ontsluitingsweg.'

Dubbele spoorwegovergang
De SP-fractie gaf daarnaast aan dat de dubbele overweg dicht moet op het moment dat er nog meer treinverkeer door Boxtel gaat denderen en de spoorbomen bijna continue dicht zullen zitten. 'Dat levert gevaarlijke situaties op, omdat hulpdiensten er dan niet door kunnen en door automobilisten en fietsers die snel nog even de overweg willen passeren.' aldus Eric van den Broek.


Daarbij wees de SP op de gevolgen voor de leefbaarheid van de bewoners in Breukelen, de Baroniestraat, Van Hornstraat en Ridder van Cuijkstraat. Door het sluiten van de dubbele overweg voor doorgaand verkeer, wordt tegemoet gekomen aan de jarenlange roep vanuit bewoners in die buurten. Om de bereikbaarheid van het Boxtelse centrum voor bewoners van de Kalsheuvel te waarborgen deed de SP de suggestie om een pasjessysteem in te voeren.

Westelijke parallelweg
Over een derde de aansluiting op de A2 was fractievoorzitter Van den Broek duidelijk: 'Van een derde aansluiting op de A2 hebben wij altijd al gezegd dat die onhaalbaar zou zijn. Rijkswaterstaat zou daarmee een precedent scheppen naar andere plaatsen en het druist tegen het beleid van Rijkswaterstaat in. Daarmee komen de parallelwegen in beeld. Van een Westelijke parallelweg hebben wij altijd gezegd dat die moeilijk te realiseren zal zijn, omdat er aan westelijke kant weinig ruimte is. En een extra aantasting van de leefbaarheid van wijk Oost is voor ons niet bespreekbaar. Wij hebben al een aantal voorstellen gedaan om die leefbaarheid te waarborgen, bijvoorbeeld door het creëren van ruimte via het plaatsen van een geluidsmuur. De haalbaarheid van voorgestelde Westelijke paralleweg, die verkeerstechnisch het meeste probleemoplossende vermogen heeft, zou wat ons betreft onderzocht moeten worden op de consequenties voor de leefbaarheid in de buitenste ring van Oost en overige Boxtelse wijken.' De SP-fractie diende daartoe samen met de coalitiepartijen een amendement in dat uitgaat van een leefbaarheidsonderzoek, vóórdat de plannen voor een Westelijke paralleweg verder tot ontwikkeling worden gebracht. Dit amendement werd door de Gemeenteraad aangenomen.

Verbreding Keulsebaan
De SP pleitte ervoor nu snel aan de slag te gaan met de genomen verkeersbesluiten. 'Prioriteit voor de komende tijd is wat ons betreft het aanpassen van de Keulsebaan, zodat deze nu en in de toekomst voldoende capaciteit heeft om Ladonk te ontsluiten van het vrachtverkeer. Een goede ontsluiting van het vrachtverkeer dáár is tevens de beste garantie dat dit vrachtverkeer geen gebruik maakt van kortere routes door woonstraten in Boxtel', aldus de Boxtelse SP-fractievoorzitter Eric van den Broek.

Met de genomen verkeersbesluiten realiseert het huidige Boxtelse College met de SP, voor het eerst sinds vijftien jaar een situatie dat de verkeersleefbaarheid in Boxtel daadwerkelijk aangepakt en verbeterd kan worden.

Fel debat over Boxtels verkeersplan.
Bewoners Kalksheuvel krijgen vrachtwagenverbod.
Voorstel voor uitbreiding buurtbussennetwerk in Boxtel.

U bent hier